7.člen

(nameni, naloge in cilji)

Glavni namen društva je združevanje ljudi, katere zanimajo moderni modeli in teorije osebnosti.

Glavni cilji društva so poiskati najhitrejši in najučinkovitejši sistem, ki bo pripomogel ljudem premagovati svoje pomanjkljivosti, izboljšati mentalno stanje in še dodatno nadgraditi svoj karakter, pomagati ljudem pri prepoznavanju in nadgrajevanju osebnosti, izpopolnjevanje ter preverjanje modernih psiholoških modelov za razumevanje raznolikosti med ljudmi in spoznavanje delovanja človeške psihe.

9.člen

(članstvo)

Društvo ima štiri vrste članov:

1.Redni člani: Redni član je lahko vsak, ki plačuje osnovno članarino in je podpisal pristopno izjavo, v kateri navaja, da se prostovoljno odloča postati redni član. Pristopno izjavo pošlje ali izroči predsedniku društva.

Redni član lahko postane tudi mladoletna oseba oziroma oseba, ki nima poslovne sposobnosti. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta starosti do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Mladoletni redni član in redni člani, ki nimajo poslovne sposobnosti, pri upravljanju društva sodelujejo preko svojega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika. Redne člane sprejema predsednik društva.


2. Izbrani člani: Izbrani član je lahko vsak redni član, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Dopolnjenih najmanj 15 let;
Podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo biti izbrani član društva , in se z njo zaveže plačevati članarino;
Priloži izjavo, da želi nadgraditi samozavedanje, razviti samorefleksijo in se izobraževati na področju psihologije;Predsednik društva sprejme rednega člana v izbrano članstvo, ko ugotovi, da redni član izpolnjuje pogoje za sprejem v izbrane člane.

3.Posebni člani: Posebni član društva je lahko vsak redni član, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

Dopolniti mora vsaj 18 let;
Podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo postati posebni član društva, in se z njo zaveže k plačevanju članarine
Priloži izjavo, da želi nadaljno raziskovanje na področju psihologije, želi nadgraditi samozavedanje, razviti samorefleksijo in se izobraževati na področju psihologije
Se udeležiti vsaj petih skupinskih predavanj v društvu
Izpolniti vsaj 40 individualnih ur znotraj izbranega članstva
Ima opravljeno vsaj IV srednješolsko izobrazbo
Predsednik društva sprejme rednega člana v posebno članstvo, ko ugotovi, da redni član izpolnjuje pogoje za sprejem med posebne člane.

4.Višji člani:Višji član društva je lahkovsak redni član, ki izpolnjuje naslednje podoje:

Dopolniti mora 18 let;
Podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo postati višji član društva, in se z njo zaveže k plačevanju članarine
Priloži izjavo, da želi nadaljno raziskovanje na področju psihologije, želi nadgraditi samozavedanje, razviti samorefleksijo in se izobraževati na področju psihologije
Izjavo, da je pripravljen na izobraževanje ostalih članov
Izpolniti mora vsaj 60 individualnih ur znotraj posebnega članstva
Ima opravljeno vsaj IV srednješolsko izobrazbo
 

10.člen

(pravice in dolžnosti članov)

Pravice rednih članov (vseh članov):

sodelujejo pri izvajanju nalog društva in pri delu organov društva, ki jih organizira društvo v mesecu za katerega je plačal članarino.
so seznanjeni z delom društva in njegovim finančno-materialnim poslovanjem
prejemajo pohvale in priznanja za delo v društvu
na lastno željo izstopijo iz društva
imajo pravico do brezplačne e-knjige, ki bo sprotno nadgrajena. Vsak član dobi ime in geslo za dostop, ki traja kolikor dolgo oseba plačuje članarino


Pravice izbranih članov:

prihajati na vsa predavanja in na individualne ure na kot jih društvo predpiše
navesti približno časovno orientacijo kdaj bo na voljo za individualne ure


Pravice posebnih članov:

izobraževanje in usposabljanje, ki mu ga organizira društvo za bodočo možnost prehoda v višje članstvo in delo z lastnimi klienti (izobraževanje, svetovanje in informiranje).
po zaključenem izobraževanju dobijo certifikat o opravljenem izobraževanju
prihajati na vsa predavanja in na individualne ure kot jih društvo razpiše
navesti približno časovno orientacijo kdaj bo na voljo za individualne ure
 

Pravice višjih članov:

izobraževanje ostalih članov
da volijo in so voljeni v organe društva

Dolžnosti vseh članov :

redno plačevanje članarine
obvestiti društvo, če na dan predavanja ne bo prisoten vsaj teden prej, oziroma mora čim hitreje od dneva objave obvestiti, da se želi udeležiti predavanj
upoštevajo statut društva
po svojih močeh sodelujejo pri izvajanju nalog društva
spoštujejo statut društva in odločitve organov društva
skrbijo za ugled društva

 

Dolžnosti izbranih članov:

sprotno reševanje potrebnih nalog, ki so bile pred tem dogovorjene s predsednikom društva ali višjim članom
iskrenost in odprtost
vestno prihajati na dogovorjene individualne ure

 

Dolžnosti posebnih članov:

sprotno reševanje potrebnih nalog, ki so bile pred tem dogovorjene s predsednikom društva ali višjim članom
iskrenost in odprtost
vestno prihajati na dogovorjene individualne ure

 

Dolžnosti višjih članov:

pomoč pri opravljanju z društvom in slediti načrtom predsednika
biti na voljo ob pomembnih dogodkih

No image has been set yet, edit the module to set one.