STATUT DRUŠTVA PSIHOLOGIJA ŽIVLJENJA


 1. člen

Društvo psihologija življenja (v nadaljnjem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb na področju Republike Slovenije.

Društvo je nepolitična organizacija civilne družbe in deluje na nepridobitnih načelih.

Statut društva je temeljni akt društva.


2.člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Za zakonito delovanje društva in dosledno upoštevanje tega statuta je odgovoren predsednik društva.


3.člen

(ime)

Ime društva je: Društvo psihologija življenja

  Kratica: DPŽ


4.člen

(obveščanje)

Delo društva in njegovih organov temelji na načelih javnosti.

Društvo svoje člane o svojem delovanju obvešča:

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • internim glasilom,
 • preko spletnih medijev
 • in ostalimi primernimi sredstvi za obveščanje.

Širšo javnost društvo o svojem delu obvešča tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov in predstavnike sredstev javnega obveščanja in preko ostalih oblika javnega obveščanja.


5.člen

Društvo načeloma deluje na območju osrednje Slovenije, vendar lahko v primeru potreb posameznega projekta, območje svojega delovanja tudi razširi v skladu  s potrebami aktualnega projekta.

Društvo se lahko samostojno včlani v sorodne domače in mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

Sedež društva je na ulici Pavle Jeromnove 8 v Ljubljani. O spremembi naslova sedeža društva odloča predsednik društva.


6.člen

(žig)

Društvo za svoje poslovanje ne uporablja žiga


7.člen

(nameni, naloge in cilji)

Glavni namen društva je združevanje ljudi, katere zanimajo moderni modeli in teorije osebnosti.

Glavni cilji društva so poiskati najhitrejši in najučinkovitejši sistem, ki bo pripomogel ljudem premagovati svoje pomanjkljivosti, izboljšati mentalno stanje in še dodatno nadgraditi svoj karakter, pomagati ljudem pri prepoznavanju in nadgrajevanju osebnosti, izpopolnjevanje ter preverjanje modernih psiholoških modelov za razumevanje raznolikosti med ljudmi in spoznavanje delovanja človeške psihe.

Svoje namene in cilje društvo uresničuje z izvajanjem naslednjih nepridobitnih nalog oziroma dejavnosti:

 • organiziranje in izvajanje projektov s področja psihologije: v obliki rednega tedenskega dela, enodnevnih in več dnevnih projektov
 • organiziranje drugih oblik svetovanje, kot so individualno delo s posamezniki, delo s skupinami in z družinami, ter učne terapije
 • organiziranje izobraževalnih in izkustvenih seminarjev, predavanj, usposabljanj in strokovnih posvetovanj
 • povezovanje in sodelovanje z drugimi strokovnjaki, psihološkimi združenji in organizacijami
 • seznanjanje članov/ic društva in javnosti o dejavnostih društva ter o teoretskih in praktičnih spoznanjih dela društva preko spletnih medijev, z objavljanjem člankov ter drugimi oblikami promocije in poročanja
 • organiziranje strokovnih in družabnih srečanj ter ohranjanje rednih stikov med člani/camidruštva in s tem nudenje podporne mreže za njihov osebnostni in strokovni razvoj
 • spodbujanje, podpiranje in izvajanje publicistične dejavnosti za popularizacijo specifične tematike povezane z osnovno dejavnostjo
 • izvajanje izdajateljske dejavnosti na področju raziskave psihologije osebnosti;
 • izdajanje in potrjevanje potrdil oz. certifikatov iz seminarjev, izobraževanj in delavnic iz področja psihologije osebnosti
 • Poleg osnovnih nepridobitnih dejavnosti društvo občasno opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti, in sicer le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena in ciljev oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti
 • organiziranje izobraževalnih in izkustvenih seminarjev, predavanj, usposabljanj in strokovnih posvetovanj tersupervizije za zainteresirane v društvu in v slovenskem ter mednarodnem prostoru, s področja psihologije osebnosti
 • terapevtska pomoč in svetovalno delo s posamezniki, skupinami in z družinami
 • izvajanje publicistične dejavnosti za popularizacijo specifične tematike povezane z osnovno dejavnostjo
 • izvajanje izdajateljske dejavnosti na področju psihologije osebnosti
 • delavnice z vodeno meditacijo in čuječnostjo
 • delavnice z jogo in ostalo telovadbo
 • pripravlja srečanja, diskusije, delovne skupine, seminarje in druge oblike sodelovanja članov društva, kakor tudi vseh drugih, ki jih zanimajo strokovna oz. znanstvena vprašanja
 • pripravlja in realizira predavanja domačih in tujih strokovnjakov o novih spoznanjih na področju psihologije
 • organizira pomoč za učenje odraslih preko tečajev in krožkov ali preko spleta
 • prireja seminarje z namenom, da se člani društva seznanijo z najnovejšim razvojem stroke
 • zbira dobrodelna sredstva za nakup potrebne strojne opreme ali intelektualne lastnine
 • izdaja in zalaga strokovne publikacije s področja dela društva
 • ureja javno dostopne spletne domače strani
 • ob primeru uporabe strokovne strojne opreme se bo merilo tudi možganske aktivnosti in iskalo korelacije s karakternimi lastnostmi
 • raziskovanje spretnosti in talentov za boljšo možnost zaposlitve ali iskanje kariere

8.člen

(dejavnosti SKD)

Dejavnosti po SKD 2008 so:

72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije

72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

86.909 Druge dejavnosti za zdravje

58.110 Izdajanje knjig

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

56.104 Začasni gostinski obrati

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 


9.člen

(članstvo)

Društvo ima štiri vrste članov:

1.Redni člani: Redni član je lahko vsak, ki plačuje osnovno članarino in je podpisal pristopno izjavo, v kateri navaja, da se prostovoljno odloča postati redni član. Pristopno izjavo pošlje ali izroči predsedniku društva.

 • Redni član lahko postane tudi mladoletna oseba oziroma oseba, ki nima poslovne sposobnosti. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta starosti do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
 • Mladoletni redni član in redni člani, ki nimajo poslovne sposobnosti, pri upravljanju društva sodelujejo preko svojega zakonitega zastopnika oziroma skrbnika. Redne člane sprejema predsednik društva.

2. Izbrani člani: Izbrani član je lahko vsak redni član, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Dopolnjenih najmanj 15 let;
 • Podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo biti izbrani član društva , in se z njo zaveže plačevati članarino;
 • Priloži izjavo, da želi nadgraditi samozavedanje, razviti samorefleksijo in se izobraževati na področju psihologije;Predsednik društva sprejme rednega člana v izbrano članstvo, ko ugotovi, da redni član izpolnjuje pogoje za sprejem v izbrane člane.

3.Posebni člani: Posebni član društva je lahko vsak redni član, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • Dopolniti mora vsaj 18 let;
 • Podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo postati posebni član društva, in se z njo zaveže k plačevanju članarine
 • Priloži izjavo, da želi nadaljno raziskovanje na področju psihologije, želi nadgraditi samozavedanje, razviti samorefleksijo in se izobraževati na področju psihologije
 • Se udeležiti vsaj petih skupinskih predavanj v društvu
 • Izpolniti vsaj 40 individualnih ur znotraj izbranega članstva
 • Ima opravljeno vsaj IV srednješolsko izobrazbo
 • Predsednik društva sprejme rednega člana v posebno članstvo, ko ugotovi, da redni član izpolnjuje pogoje za sprejem med posebne člane.

  4.Višji člani:Višji član društva je lahkovsak redni član, ki izpolnjuje naslednje podoje: 

 • Dopolniti mora 18 let;
 • Podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo postati višji član društva, in se z njo zaveže k plačevanju članarine
 • Priloži izjavo, da želi nadaljno raziskovanje na področju psihologije, želi nadgraditi samozavedanje, razviti samorefleksijo in se izobraževati na področju psihologije
 • Izjavo, da je pripravljen na izobraževanje ostalih članov
 • Izpolniti mora vsaj 60 individualnih ur znotraj posebnega članstva
 • Ima opravljeno vsaj IV srednješolsko izobrazbo

Predsednik društva sprejme rednega člana v višje članstvo, ko ugotovi, da redni član izpolnjuje pogoje za sprejem med višje člane.

Članstvo društva preneha:

 • Z izstopom, ko član pisno sporoči društvu, da ne želi biti več član.
 • Z izključitvijo preko disciplinskega postopka o čemer na I. stopnji odloča predsednik društva in na II. Stopnji vodi občni zbor, kjer je odločitev dokončna.
 • Z izbrisom, ki se izvede v primeru smrti člana ali pa v primeru, če član v tekočem koledarskem  letu kljub opominu ne poravna svojih finančnih obveznosti do društva za tekoče leto.
 • Izbris člana izvede predsednik društva.

Disciplinski postopek:

 • Disciplinski postopek na I. in II. Stopnji zoper predsednika društva vodi občni zbor.
 • Predsednik lahko na lastno pobudo ali predlog vsakega člana društva, začne postopek izključitve člana.
 • Kršitve zaradi katerih se začne disciplinski postopek so kršitve dolžnosti članov ali nespodobnega vedenja.
 • Prizadeti član ima možnost pritožbe in sicer 15 dni po prejemu odločitve o izključitvi člana.
 • O pritožbi odloči občni zbor, kjer je odločitev dokončna.
 • Vsak član lahko na občem zboru predlaga, da se zoper predsednika društva začne diciplinski postopek, če ta ne opravlja svoje funkcije in ne poravnava finančnih obveznosti.

  10.člen

(pravice in dolžnosti članov)

Pravice rednih članov (vseh članov):

 • sodelujejo pri izvajanju nalog društva in pri delu organov društva, ki jih organizira društvo v mesecu za katerega je plačal članarino.
 • so seznanjeni z delom društva in njegovim finančno-materialnim poslovanjem
 • prejemajo pohvale in priznanja za delo v društvu
 • na lastno željo izstopijo iz društva
 • imajo pravico do brezplačne e-knjige, ki bo sprotno nadgrajena. Vsak član dobi ime in geslo za dostop, ki traja kolikor dolgo oseba plačuje članarino

Pravice izbranih članov:

 • prihajati na vsa predavanja in na individualne ure na kot jih društvo predpiše
 • navesti približno časovno orientacijo kdaj bo na voljo za individualne ure

Pravice posebnih članov:

 • izobraževanje in usposabljanje, ki mu ga organizira društvo za bodočo možnost prehoda v višje članstvo in delo z lastnimi klienti (izobraževanje, svetovanje in informiranje).
 • po zaključenem izobraževanju dobijo certifikat o opravljenem izobraževanju
 • prihajati na vsa predavanja in na individualne ure kot jih društvo razpiše
 • navesti približno časovno orientacijo kdaj bo na voljo za individualne ure

 

Pravice višjih članov:

 • izobraževanje ostalih članov
 • da volijo in so voljeni v organe društva

Dolžnosti vseh članov :

 • redno plačevanje članarine
 • obvestiti društvo, če na dan predavanja ne bo prisoten vsaj teden prej, oziroma mora čim hitreje od dneva objave obvestiti, da se želi udeležiti predavanj
 • upoštevajo statut društva
 • po svojih močeh sodelujejo pri izvajanju nalog društva
 • spoštujejo statut društva in odločitve organov društva
 • skrbijo za ugled društva

Dolžnosti izbranih članov:

 • sprotno reševanje potrebnih nalog, ki so bile pred tem dogovorjene s predsednikom društva ali višjim članom
 • iskrenost in odprtost
 • vestno prihajati na dogovorjene individualne ure

Dolžnosti posebnih članov:

 • sprotno reševanje potrebnih nalog, ki so bile pred tem dogovorjene s predsednikom društva ali višjim članom
 • iskrenost in odprtost
 • vestno prihajati na dogovorjene individualne ure

Dolžnosti višjih članov:

 • pomoč pri opravljanju z društvom in slediti načrtom predsednika
 • biti na voljo ob pomembnih dogodkih

   11.člen

(predsednik društva)

Predsednik društva:

 • Predsednik je zastopnik društva, kar pomeni, da zastopa društvo v pravnem prometu. S tem je podpisnik pogodb in drugih pravnih aktov, kakor tudi nosilec odškodninske ali kazenske odgovornosti  v primeru nepravilnosti.
 • Organizira, planira in vodi delo društva v skladu s sklepi občnega zbora. Pripravlja letni plan dela, akte in druge operativne naloge.
 • Realizira sprejet letni plan (odgovoren je za izvedbo).
 • Predstavlja društvo navzven ( npr. na občnih zborih drugih društev, na prireditvah, ipd.)
 • Sprejema nov redne, izbrane, posebne in višje člane
 • Pripravlja predlog statuta in drugih aktov društva
 • Pazi na pravilnost (zakonitost) finančnega poslovanja in s tem povezanih rokov.
 • Ugotavlja morebitne disciplinske kršitve članov društva
 • Zagotavlja javnost dela društva.
 • Mandatna doba predsednika je 4 leta
 • Predsednik odgovarja občnemu zboru za svoje delo

  12.člen

(občni zbor članov )

Občni  zbor (OZ) članov sestavljajo vsi člani društva.

 • sklepa o dnevnem redu
 • razpravlja o delu in poročilih društva ter sklepa o njih
 • sprejema delovni plan – polletni ali letni plan
 • odloča o pritožbah zoper sklepa organa društva in zastopnika
 • sklepa in potrjuje o finančnem načrtu za prihodnje leto
 • potrjuje zaključni račun za preteklo leto
 • sprejema, spreminja ter dopolnjuje Statut
 • sprejema, spreminja ter dopolnjuje druge akte
 • odloča o prenehanju in združevanju društva
 • določa višino članarine
 • daje pohvale, priznanja ter nagrade
 • voli in razrešuje predsednika
 • odloča o drugih zadevah, ki jih predlaga organ in člani društva v skladu z namenom in cilji društva
 • na občnem zboru se glasuje javno
 • vodi in odloča o disciplinskih postopkih na II. Stopnji ali zoper predsednika društva

 13.člen

(sklic občnega zbora)

 • OZ se sestane enkrat letno in sicer najkasneje do konca meseca marca.
 • OZ skliče predsednik najmanj 15 dni pred dnevom zborovanja članov. Obveščeni so preko spletnih medijev, elektronske pošte ali osebnega obvestila.
 • OZ poteka v živo

14.člen

(potek občnega zbora)

 • OZ odpre predsednik in ga vodi, dokler OZ ne izvoli delovnega predsednika, zapisnikarja in dvehoveriteljevzapisnika.
 • O delu OZ se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, delovni predsednik in obaoveriteljevzapisnika.
 • OZ sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov in sicer z dvotretjinsko večino, kadar sprejema statut in druge splošne akte društva ali kadar odloča o prenehanju društva. V primeru odločanja o prenehanju društva mora biti na občnemu zboru prisotna več kot tretjina članov društva. V vseh ostalih primerih OZ odloča z navadno večino.
 • OZ je sklepčen, če je ob začetku navzoča več kot polovica članov. Če OZ ob predvidenem začetku ni sklepčen, se začetek odloži za trideset minut, nato je OZ sklepčen, če je prisotnih vsaj 5 članov društva.

15.člen

(profesionalni sodelavci)

V primeru potrebe po strokovnem znanju oziroma obsega dela, ki ga ni možno opraviti na osnovi prostovoljnega dela, društvo lahko honorarno ali redno zaposli sodelavce ali sklene pogodbo z ustrezno organizacijo, lahko pa tudi zaposli študenta. O tem odloča OZ.


  16.člen

(finance)

Društvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.

Občni zbor opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva. Opravi ga najmanj enkrat letno, pred sprejetjem zaključnega računa.

Viri dohodkov:

 • Članarina
 • Darila in volila
 • Prispevki donatorjev
 • Iz javnih sredstev
 • Z opravljanjem dejavnosti društva
 • Iz drugih virov
 • Opravljanje pridobitnih dejavnosti

Društvo bo podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju zagotavljajo z Zakonom o društvih in računovodskih standardih za društva

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava

Društvo bo opravljalo tudi pridobitno dejavnost, zato mora podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz te dejavnosti voditi in izkazovati ločeno.


17.člen

(prenehanje društva)

Društvo preneha na podlagi odločitve članov društva, oziroma s sprejetjem sklepa o prenehanju društva, lahko pa tudi preneha na druge načine.

V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva drugemu sorodnemu društvu, podobni organizaciji, inštitutu ali šoli, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehalo obstajati.

O sklepu OZ o prenehanju društva mora predsednik društva obvestiti pristojni upravni organ v 30 dneh.


18.člen

Ta statut je bil sprejet na  občnem zboru dne 28.10.2016. Uporabljati se začne z dnem vpisa društva v Register društev pri Upravni enoti Ljubljana.

Ljubljana, 28.10.2016

Predsednik društva Jan M. Jakopičkopič